Khách Tây: `Đường phố ở TP HCM sạch hơn Bangkok`

0
20
Khách Tây nói về môi trường ở TP HCM

 
 

Phong Vinh – Khoa Lai